Skip to main content

Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), COMTEC QUALITY SA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, COMTEC QUALITY SA informa els usuaris de les dades següents:

RAÓ SOCIAL COMTEC QUALITY SA
NIF A61138715
DOMINI www.comtecquality.com
ADREÇA POSTAL VIA AUGUSTA 318, LOCAL 2, 08017 BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA comtec@comtecquality.com
TELÈFONS 935903571
Nº REGISTRE / DADES ADICIONALS

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de COMTEC QUALITY SA confereix la condició d’usuari.

El lloc web de COMTEC QUALITY SA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per COMTEC QUALITY SA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per COMTEC QUALITY SA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

COMTEC QUALITY SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o, en cas de tenir-ho, actuï amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

S’entendrà que COMTEC QUALITY SA té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’impossibiliti l’accés a aquests, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i COMTEC QUALITY SA conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que COMTEC QUALITY SA aplicació en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

COMTEC QUALITY SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, COMTEC QUALITY SA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

COMTEC QUALITY SA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents a cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA en el preu, s’indicarà de manera expressa i es permetrà a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria, incloent, en el seu cas, l’import dels increments o descomptes que siguin aplicable a l’oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

COMTEC QUALITY SA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de COMTEC QUALITY SA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COMTEC QUALITY SA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular COMTEC QUALITY SA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de COMTEC QUALITY SA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic comtec@comtecquality.com. Així mateix, COMTEC QUALITY SA disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris.

 

COMTEC QUALITY SA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. COMTEC QUALITY SA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.