Carta de serveis: l’element d’avantatge competitiva per a la concertació de serveis públics de salut

carta de serveis

La carta de serveis és un document que constitueix els instruments mitjançant els quals les entitats que presten serveis públics informen a la ciutadania i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació a aquests i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

És una eina plenament orientada a la ciutadania i els usuaris, doncs el seu origen està vinculat a assolir la millora dels serveis públics atenent a les seves demandes, i suposa un excel•lent instrument per gestionar les seves expectatives, rendir comptes i orientar-se a la millora contínua.

L’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern , estableix que l’Administració Pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics, les quals han d’establir, com a mínim:

a) L’organització i la forma de gestió del servei.
b) La identificació dels responsables de la gestió.
c) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l’aplicació.
d) Les condicions d’accés.
e) Els drets i deures dels usuaris.
f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.
g) Les vies de reclamació utilitzables.
h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació amb relació al servei públic.

L’article 59 de la Llei 19/2014 també estableix que el requeriment de posar a disposició dels usuaris cartes de serveis és per a tots els prestadors de serveis públics (incloent-hi les entitats privades prestadores de serveis concertats amb l’Administració), que les cartes de servei tenen naturalesa reglamentària, i que el contingut de les cartes de servei és vinculant per a l’Administració i els usuaris, i pot ésser invocat en via de recurs o reclamació.

Si bé l’article 59 de la Llei 19/2014 no ho estableix com a obligatori, les cartes de serveis poder ser auditades per entitats de certificació en base als requeriments establerts per la norma UNE 93200, que estableix els continguts que ha de tenir una carta de serveis i com ha de ser el seu procés d’elaboració. Una certificació UNE 93200 aporta confiança a les parts interessades sobre la qualitat del servei ofert.

Actualment a Catalunya, tot i ser un requisit reglamentari, l’immensa majoria d’entitats que presten serveis públics de salut no disposen d’una carta de serveis, probablement perquè tampoc s’estan exercint polítiques actives per vetllar pel compliment del reglament. Tanmateix, això no eximeix de risc i responsabilitat a qui no disposa d’una carta de serveis. Per tant tot fa pensar que, en un futur proper, totes les entitats prestadores de serveis públics de salut acabaran disposant d’una carta de serveis, especialment les entitats privades que vulguin concertar serveis amb l’Administració (doncs serà un requeriment per a processos de contractació), i que, entre tant, les primeres entitats en disposar-ne probablement gaudiran d’una important avantatge competitiva.

Lafotografica 160

Pau Negre, Soci i Director Executiu de Comtec Quality, és un viu exemple de la millora contínua que ell mateix defensa: llicenciat en Administració d’Empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per la IESE Business School, va cursar el màster europeu de Total Quality Management i el màster de Gestió de la Qualitat en l’Empresa de la UPC; també és avaluador acreditat i llicenciatari d’EFQM pel Club d’Excel·lència en la Gestió.

Carta de serveis i Compromisos

Comtec Quality

Lean Event BCN 2016: crónica de la jornada

“L’objectiu és fer les coses millor, o millor encara: ajudar a les persones a fer les coses millor”

Lean Management: És el nou sistema de gestió del segle XXI que implica a tots els empleats a crear flux en tots els processos, per crear valor per als clients. Per aconseguir-ho, el Lean persegueix l’eliminació dels desaprofitaments, és a dir, totes aquelles activitats que no afegeixen valor

Dimecres 29 de Juny va tenir lloc en la Facultat de Ciències Mèdiques de Catalunya la celebració del Lean Event BCN 2016, una jornada organitzada per l’Institut Lean en col·laboració amb Comtec que va reunir algunes de les últimes experiències d’aplicació d’aquesta filosofia de gestió tant en processos assistencials com de suport assistencial.

El Congrés es va organitzar en tres sales, en les quals van tenir lloc diferents ponències on vam conèixer experiències en primera persona de dirigents que estan liderant grans transformacions en diferents àmbits del sector sanitari. Des de casos de redisseny i execució de projectes a tècniques d’implicació del personal en el camí Lean.

El nostre equip es va repartir entre les 3 sales de ponències per abastar diferents presentacions i punts de vista:

Auditori
20160629_131000
Representants del departament de Lean de l’Hospital de Siena

El públic va aprendre les claus de com realitzar un projecte Lean de forma eficient i sostenible en el temps de la mà de Caterina Bianciardi, responsable del departament Lean de l’Hospital de Siena. Al costat de Jacopo Guercini, van presentar enfront d’un auditori ple l’enfocament ‘Top-Down’ i ‘Down to Top’ aplicat a una organització sanitària. El públic va voler descobrir les claus de la implicació del personal en un moment en el qual l’Hospital de Siena passava per greus dificultats econòmiques i una falta de lideratge clara. La clau, van destacar, va ser implicar a diversos perfils professionals dins de l’organització per incloure les demandes i punts de vista dispars i aconseguir una visió col·lectiva del rumb a emprendre.

Sala 2
20160629_113757
Representació de la cinta de Möbius

Una de les ponències amb més públic va ser la d’Isabel Muñoz, CEO de Osenseis Lean, que va presentar com pot contribuir aquesta filosofia a millorar la seguretat del pacient. “El 40% del balafiament que té lloc a les organitzacions sanitàries es pot solucionar amb l’aplicació del Lean” va destacar Muñoz, i va convidar al públic a participar en la demostració de la cinta de Möbius, amb la qual va fer un símil per posicionar el Lean com a eina per disminuir la variabilitat, que és conseqüència de l’existència d’activitats de no valor afegit.

Sala 3

En aquest espai vam presenciar l’exposició del projecte Lean que van realitzar al costat de l’Hospital de Campdevànol. Ramon Roca, responsable del Departament de Serveis Generals del Centre, va exposar el desenvolupament del pla per al servei de bugaderia amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei ofert a la resta de l’hospital. Va destacar, entre altres assoliments, com van treballar per aconseguir eliminar les faltes o excés de roba i, amb això, les queixes de clients interns i desplaçaments de no valor afegit.

Us deixem algunes de les frases que més ens van agradar de la Jornada:

  • “El Lean si es fa bé pot establir la millora contínua en l’ADN de les entitats”
  • “Permet identificar el problema i com solucionar-ho”
  • “No funciona si no es treballa en equip”
  • “És la manera més avançada d’organitzar les entitats sanitàries”
  • “Un handicap del Lean és la resistència al canvi”
  • “En el Lean no sempre és fer sinó deixar fer”
  • “Amb els mateixos recursos permet fer una gestió més adequada”

El Grup Catalònia aconsegueix el certificat ISO 9001:2008 per a tots els seus centres i línies de servei

L’entitat culmina la implantació del sistema de gestió amb el reconeixement otorgat per DNV

DSC_0043El Grup Catalònia, referent en l’atenció a persones amb necessitats especials, ha obtingut el reconeixement de qualitat dels seus serveis amb la certificació ISO 9001:2008, després d’una transformació d’hàbits de treball, tan en l’organització com en les persones, que els ha portat a consolidar la seva activitat. A través de canvis en l’organigrama tan funcional com a jeràrquic, l’entitat ha dotat de més responsabilitats a les adreces dels centres, ha potenciat els equips psicopedagògics i enfortit els serveis centrals i la formació. Aquest nou enfocament estratégic ha desembocat en l’obtenció del certificat ISO 9001:2008 per tots els seus centres i línies de servei.

DSC_0046Per elaborar el projecte de certificació es va sol·licitar la col·laboració de diferents empleats de l’organització, creant-se el Grup Promotor integrat per professionals de diferents àrees i categories, com a treball social, formació o comptabilitat. “Volíem fomentar el treball en equip, reconèixer els bons resultats i donar oportunitats al desenvolupament”, va destacar el Doctor Serrahima, director del Grup Catalònia, en l’acte d’entrega del certificat a les instal·lacions del Grup.

DSC_0031Alhora, Pau Negre, Director Executiu de Comtec, va explicar que el Grup Catalònia ha de “treure pit i posar en valor aquesta fita”, donat que ha estat la culminació d’un projecte d’un any de durada que “suposa una aposta per la millora contínua dels serveis”. D’altra banda, Cristina Gascón, consultora de Comtec encarregada del projecte, va emfatitzar que la clau de l’èxit ha estat “transmetre a la resta de l’organització la importància del nou model de gestió amb l’objectiu d’aconseguir que tots els empleats valoressin la necessitat d’un canvi de cultura en l’empresa”.

DSC_0039Vicente Conca, President del Patronat del Grup Catalònia, ha estat l’encarregat de rebre el certificat i ha agraït la implicació del personal de l’entitat, ‘No és un punt final, és l’inici d’una nova etapa en la millora contínua’.