Carta de serveis: l’element d’avantatge competitiva per a la concertació de serveis públics de salut

carta de serveis

La carta de serveis és un document que constitueix els instruments mitjançant els quals les entitats que presten serveis públics informen a la ciutadania i els usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació a aquests i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.

És una eina plenament orientada a la ciutadania i els usuaris, doncs el seu origen està vinculat a assolir la millora dels serveis públics atenent a les seves demandes, i suposa un excel•lent instrument per gestionar les seves expectatives, rendir comptes i orientar-se a la millora contínua.

L’article 59 de la Llei 19/2014, del 24 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern , estableix que l’Administració Pública ha de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat, i ha d’incloure cartes de servei en el marc regulador dels serveis públics bàsics, les quals han d’establir, com a mínim:

a) L’organització i la forma de gestió del servei.
b) La identificació dels responsables de la gestió.
c) Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l’aplicació.
d) Les condicions d’accés.
e) Els drets i deures dels usuaris.
f) El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau.
g) Les vies de reclamació utilitzables.
h) Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació amb relació al servei públic.

L’article 59 de la Llei 19/2014 també estableix que el requeriment de posar a disposició dels usuaris cartes de serveis és per a tots els prestadors de serveis públics (incloent-hi les entitats privades prestadores de serveis concertats amb l’Administració), que les cartes de servei tenen naturalesa reglamentària, i que el contingut de les cartes de servei és vinculant per a l’Administració i els usuaris, i pot ésser invocat en via de recurs o reclamació.

Si bé l’article 59 de la Llei 19/2014 no ho estableix com a obligatori, les cartes de serveis poder ser auditades per entitats de certificació en base als requeriments establerts per la norma UNE 93200, que estableix els continguts que ha de tenir una carta de serveis i com ha de ser el seu procés d’elaboració. Una certificació UNE 93200 aporta confiança a les parts interessades sobre la qualitat del servei ofert.

Actualment a Catalunya, tot i ser un requisit reglamentari, l’immensa majoria d’entitats que presten serveis públics de salut no disposen d’una carta de serveis, probablement perquè tampoc s’estan exercint polítiques actives per vetllar pel compliment del reglament. Tanmateix, això no eximeix de risc i responsabilitat a qui no disposa d’una carta de serveis. Per tant tot fa pensar que, en un futur proper, totes les entitats prestadores de serveis públics de salut acabaran disposant d’una carta de serveis, especialment les entitats privades que vulguin concertar serveis amb l’Administració (doncs serà un requeriment per a processos de contractació), i que, entre tant, les primeres entitats en disposar-ne probablement gaudiran d’una important avantatge competitiva.

Lafotografica 160

Pau Negre, Soci i Director Executiu de Comtec Quality, és un viu exemple de la millora contínua que ell mateix defensa: llicenciat en Administració d’Empreses per la Universitat Internacional de Catalunya i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per la IESE Business School, va cursar el màster europeu de Total Quality Management i el màster de Gestió de la Qualitat en l’Empresa de la UPC; també és avaluador acreditat i llicenciatari d’EFQM pel Club d’Excel·lència en la Gestió.

Carta de serveis i Compromisos

Comtec Quality

Vols resultats? posa’t objectius!

objetivoEls resultats ens envolten a la nostra vida quotidiana i formen part de nosaltres com a individus, al néixer ens convertim en un resultat i durant el transcurs de la nostra vida i en qualsevol àmbit, acadèmic, social, familiar, laboral, emocional, etc., se’ns mesura, avalua, inclús valora pels nostres resultats.

Llavors, si tenim el concepte “resultat” tan integrat i valorem la seva importància, què fa que no sempre obtinguem els resultats desitjats? O, per què tothom no valora de la mateixa forma el mateix resultat?

Si el resultat és la conseqüència d’un fet, el propòsit que definim abans d’iniciar l’acció, l’anomenem objectiu. És, per tant, sobre l’objectiu on primer hem d’actuar perquè el gap (diferència) entre objectiu i resultat sigui el mínim possible.

Podem agrupar els objectius en dues tipologies segons el seu nivell de detall:

 • L’objectiu general: normalment es defineixen com objectius més globals sense especificacions, on el protagonisme recau sobre l’acció i el fet d’executar-la comporta l’assoliment de l’objectiu (p.ex. finalitzar el projecte nº 1234, implantar un nou sistema informàtic, obtenir un reconeixement / certificació / segell, etc.).
 • L’objectiu SMART: SMART és l’acrònim de Specific (Específic), Measurable (Mesurable), Attainable (Assolible), Relevant (Rellevant) i Time Based (a Temps).
  • Específic: l’objectiu ha de ser el més concret possible, qualsevol persona ha d’entendre què es vol aconseguir.
  • Mesurable: l’objectiu ha de ser quantificable, ha de permetre la vinculació d’un indicador o variable que permeti valorar la seva eficàcia.
  • Assolible: l’objectiu ha de ser ambiciós però raonable, que es consideri un repte però dintre de les nostres possibilitats.
  • Rellevant: l’objectiu ha de ser important per al grup d’interès al què es dirigeix, afecta o es relaciona amb el resultat que es vol assolir.
  • A Temps: l’objectiu ha d’estar limitat en el temps, es requereix definir el “quan” per valorar l’assoliment.

smart-acronymL’assoliment d’un objectiu SMART no depèn només de l’execució de l’acció sinó que, a més, requereix el compliment de les condicions definides (p.ex. reduir a la meitat el nombre de nafres per pressió en 4 mesos, programar visites a consultes externes en menys d’una setmana des de la derivació per al proper trimestre, millorar en un 20% el volum de vendes abans de 6 mesos, etc.).

El lector pot pensar que la clau és definir sempre un objectiu SMART per aconseguir l’èxit en els seus propòsits personals o professionals, però no és necessàriament una condició “sine qua non”, en ocasions pot ser fins i tot excessiu o sobredimensionat el resultat esperat. És cert que un major detall pot ajudar a definir millor el camí que cal transcórrer des que definim un propòsit fins que obtenim un resultat. El moment de maduresa de l’organització, les característiques del resultat, les necessitats i expectatives del grup d’interès al què ens dirigim, o els mitjans disponibles per mesurar l’objectiu poden condicionar l’elecció.

Un dels principals problemes que s’observen en les organitzacions és la utilització d’objectius generals per defecte, i es que la definició d’un objectiu general és més senzilla i, en definitiva, amb un menor grau de compromís amb el resultat. Un compromís que marcarà el grau d’exposició del responsable o responsables a l’hora de valorar el resultat.

Aquests casos són evidents quan l’objectiu es descriu amb verbs com millorar, augmentar, reduir, etc., habituals per a definir objectius SMART i de baixa precisió per avaluar objectius generals.

Exemple 1:

 • Objectiu general: Millorar l’adherència al tractament farmacològic dels pacients majors de 65 anys.
 • Objectiu SMART: Millorar l’adherència al tractament farmacològic, passant del 60% al 85% dels casos, en pacients majors de 65 anys durant el primer mes de tractament.

Exemple 2:

 • Objectiu general: Augmentar el nombre de cirurgies diàries programades.
 • Objectiu SMART: Augmentar de 3 a 6 cirurgies diàries programades per al servei d’oftalmologia per al segon semestre de l’any.

Exemple 3:

 • Objectiu general: Reduir les heteroagressions a la unitat d’hospitalització.
 • Objectiu SMART: Reduir un 30% l’índex d’heteroagressions a la unitat d’hospitalització en 3 mesos.

Els objectius, generals o SMART, per sí sols no són garantia d’èxit però són el primer pas per a dissenyar en nostre pla d’accions i focalitzar el nostre equip. Vols resultats? Posa’t objectius!

 

Escrit per José Maria López

Després d’anys de dedicació a l’arquitectura, José María López va fer un tomb en la seva carrera professional i el 2011 va decidir inscriure’s al màster de Gestió de la Qualitat de l’Empresa de la Universitat Politècnica de Catalunya, submergir-se de ple en la consultoria de qualitat, primer a The Flow Factory i després a Comtec. D’altra banda, José María és Lean Practitioner i està certificat com a avaluador acreditat d’EFQM i com a auditor intern en sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001. La seva àrea d’especialització principal és la gestió per processos.