ISO 9001:2015, totes les novetats de l’actualització

Més focalitzada en el context, el lideratge, la gestió de riscos i oportunitats i la gestió per processos

iso 9001-1Cada vegada són més les organitzacions que volen disposar de la capacitat de proporcionar productes i/o serveis per satisfer als seus clients, als requeriment de la legislació que se li aplica, als seus proveïdors i a la seva pròpia organització d’una manera eficient i coherent. És per això que cada vegada són més les entitats que s’adhereixen a uns estàndards o models de gestió de la qualitat.

Un dels estàndards que mostra els requeriments que ha de tenir un sistemes de gestió de la qualitat és la coneguda norma ISO 9001. Cada 4 anys es fa una revisió d’aquesta i aquest 15 de setembre de 2015 es va publicar l’última versió.

Diferencies estructurals dels requeriments entre les normes ISO 9001:2015 i ISO 9001:2008

La ISO 9001:2015 és molt similar a la seva predecessora de l’any 2008, però sí que es destaca com a una de les principals diferencies l’estructura i l’organització dels requeriments. A continuació us mostrem l’índex global d’ambdues versions de la norma:

Quadre comparatiu estructura ISO 9001 en jpg

Aquesta nova estructura, segons el nostre criteri, dóna a la norma una millor organització, a més de contribuir en l’alineació amb altres nomes ISO, facilitant així la implantació simultània de més d’una d’elles en una mateixa organització.

Principals canvis entre les versions 2015 i 2008 de la norma ISO 9001

L’actualització de la norma repercuteix, a banda de la nova distribució dels requeriments, tal i com es comentava en l’apartat anterior, en el contingut d’alguns d’aquests. A continuació us detallem els principals canvis:

  1. Context de l’organització: La nova versió emfatitza el fet de comprendre tots els factors interns i externs que poden afectar en el propòsit, objectius i sostenibilitat de l’organització. També recomana identificar quins agents poden generar un risc significatiu per la sostenibilitat de l’organització si les seves necessitats i expectatives no es compleixen. Aquests agents són anomenats, per la norma, parts interessades.Lideratge: Desapareix el requeriment d’haver de disposar d’un representant de la direcció i per tant totes les tasques i responsabilitats vinculades a aquesta figura repercuteixen, com a destinatari final, en l’alta direcció.
  2. Riscos i oportunitats: Apareix com a concepte nou la identificació, avaluació i tractament dels factors que impacten negativa o positivament en l’assoliment dels resultats previstos tant a nivell global de l’organització com per a cadascun dels processos.
  3. Gestió per processos: Aquest enfocament de la gestió basada en processos ja venia heretada de l’altra versió de la norma, però aquest cop es tracta amb més profunditat i això es veu reflectit en molts dels seus aspectes.
  4. Informació documentada: Disminueix el volum d’informació documentada, requerida per la norma, deixant en moltes ocasions en mans de la pròpia organització qui decideixi quina documentació considera oportuna per a la correcta eficàcia del seu sistema de gestió de la qualitat. Desapareix també el requisit de disposar del conegut “Manual de la qualitat”.
  5. Vocabulari: S’afegeixen nous conceptes i aquests són descrits a la ISO 9000:2015. Entre d’altres, desapareix la menció d’accions preventives i s’engloba tot com a accions correctives, encara que tinguin una caràcter d’anticipació. Apareix també el concepte de “servei”, en el mateix nivell que “producte”, com a un dels outputs d’una organització.
  6. Comunicació: La nova actualització de la norma requereix que l’organització determini quines seran les comunicacions pertinents al sistema de gestió de la qualitat, tant internes com externes i que defineixi què és el que es comunica, quan es fa, a qui, cóm i qui és l’encarregat de fer aquestes comunicacions.
  7. Planificació per assolir els objectius de la qualitat: Per arribar a complir amb els objectius de la qualitat establerts per l’organització, la nova versió de la ISO 9001 detalla com a requeriment que ha d’haver una planificació més detallada, determinant què es farà per assolir aquests objectius, quins recursos es requeriran, qui serà el responsable, quins seran els terminis i quins sistemes d’avaluació es duran a terme per mesurar els resultats.
  8. Gestió del coneixement: Apareix aquesta àrea nova que tracta del tractament i difusió dels coneixements de l’organització vinculats a la correcta operativa dels processos per assolir la conformitat dels productes i serveis que ofereixen.

Des de Comtec valorem molt positivament aquesta última actualització de la norma ja que pensem que s’adapta més a les organitzacions d’avui dia, aporta un aire fresc a l’esperit del cicle PDCA (Plan/Planificar-Do/Implantar-Check/Analitzar-Act/Actuar) i deixa més flexibilitat a l’organització perquè apliqui la norma segons el seu propi criteri.

miriam
Escrit per Míriam Márquez

Míriam Márquez Boada és consultora de Comtec Quality, s.a., diplomada en Enginyeria Tècnica Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals i auditora interna en sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001. Disposa d’experiència en el camp de la consultoria dels sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient.

Deixa un comentari